Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΑΠΟΡΙΑ


Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα που επιτρέπει την απασχόληση κοινοτικού πλοιάρχου σε υπό ελληνική σημαία εμπορικό πλοίο. Το Προεδρικό Διάταγμα φέρει την υπογραφή του υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Γιάννη Διαμαντίδη, έχει τον αριθμό 2/2011 και τίτλο: Τροποποίηση του Π.Δ. 12/1993 «Περί προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί ελληνικών εμπορικών πλοίων, ναυτικών, υπηκόων κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναγνωρίσεως θαλάσσιας υπηρεσίας που διανύεται από Ελληνες ναυτικούς σε πλοία που φέρουν σημαία κράτους - μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας» (Α΄ 5), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 315/1995 (Α΄ 171).


Το Προεδρικό Διάταγμα αποτελείται από δύο άρθρα. Το πρώτο άρθρο αναφέρει τα εξής: Η παράγραφος του άρθρου 2 του Π.Δ. 12/1993 (Α΄5), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 315/1995 (Α΄171), αντικαθίσταται ως εξής: «Υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που έχουν την ιδιότητα του ναυτικού σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους τους, έχουν την ίδια δυνατότητα προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί ελληνικών εμπορικών πλοίων κάθε κατηγορίας, με εκείνη που επιφυλάσσεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για τους Ελληνες ναυτικούς.
Η πρόσβαση στη θέση του πλοιάρχου και του νόμιμου αναπληρωτή του επί των ελληνικών εμπορικών πλοίων επιτρέπεται σε ναυτικούς υπηκόους των πιο πάνω κρατών που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας, προς εξασφάλιση της επικοινωνίας με τις ελληνικές αρχές και κατανόησης με σαφήνεια και ακρίβεια της ελληνικής ναυτιλιακής νομοθεσίας, που επιτρέπει τη διαχείριση εγγράφων σχετικών με τη λειτουργία του πλοίου και την άσκηση των καθηκόντων με τα οποία είναι επιφορτισμένος ο πλοίαρχος».
Τo δεύτερο άρθρο αναφέρει ότι η ισχύς του Π.Δ. αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Προσαρμογή
Στόχος του Προεδρικού Διατάγματος είναι να προσαρμοστεί η ελληνική νομοθεσία σε ό,τι αφορά την απασχόληση κοινοτικών ναυτικών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Σημειώνεται ότι της σχετικής απόφασης του υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων για αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας, προηγήθηκαν αποφάσεις του ΔΕΚ, οι οποίες καταδίκασαν την Ελλάδα, καθώς παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 39 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, επειδή διατηρεί στη νομοθεσία της την απαίτηση της ελληνικής ιθαγένειας για τη σχετική πρόσβαση στις θέσεις του πλοιάρχου και υποπλοιάρχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου