Κυριακή 3 Απριλίου 2011

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΜΟ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΕΡΙΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ!Την εντατικοποίηση των προσπαθειών, σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρξει συμφωνία σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για το θέμα των εκπομπών αερίων ρύπων στη ναυτιλία, ζήτησε η ελληνική αντιπροσωπεία στο πρόσφατο συμβούλιο υπουργών Μεταφορών, το οποίο ασχολήθηκε, εκτός των άλλων, και με θέματα ναυτιλίας.

Τη χώρα μας, κατά τη συζήτηση των θεμάτων ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας, Νικόλαος Λίτινας, ο οποίος συνοδευόταν από υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΘΥΝΑΛ/ Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης και της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε.


Ανακοίνωση

Ειδικά σε ό,τι αφορά το θέμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΘΥΝΑΛ, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Μεταφορών, Σίιμ Κάλας, ενημέρωσε τα κράτη - μέλη αναφορικά με τις εξελίξεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και τα κάλεσε να εντείνουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου επιτευχθεί συμφωνία στο πλαίσιο του ΙΜΟ επί των τεχνικών και επιχειρησιακών μέτρων κατά την επόμενη σύνοδο της Επιτροπής MEPC του ΙΜΟ, τον Ιούλιο του 2011, και πρόοδος επί της εξέτασης των αγοροκεντρικών μέτρων, που έχουν προταθεί.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Λίτινας, αναφερόμενος στα αγοροκεντρικά μέτρα, τόνισε ότι, σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες της Ενωσης, ούτως ώστε, στις προσεχείς συναντήσεις στον ΙΜΟ, να επιτευχθεί συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία θα αφορά όλα τα νηολόγια των πλοίων, χωρίς καμία απολύτως διάκριση.
Παράλληλα, τονίσθηκε ο ρόλος του ΙΜΟ σε συνάρτηση με τη λήψη μέτρων παγκόσμιας εμβέλειας μέσω συναινετικών διαδικασιών.
Το συμβούλιο ασχολήθηκε ακόμη και με την έκθεση προόδου της πρότασης Κανονισμού για την τροποποίηση του ιδρυτικού Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και συζήτηση «πολιτικού προσανατολισμού» ως προς την προτεινόμενη επέκταση των καθηκόντων και τη δομή του Οργανισμού.
Επίσης, συζητήθηκε η Θέση του Συμβουλίου επί Αποφάσεων του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο Πρωτόκολλο του 2002 της σύμβασης των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους.
Ο κ. Λίτινας, στην πρώτη παρέμβασή του, όσον αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού του EMSA, δήλωσε ότι η Ελλάς στηρίζει, επί της αρχής, την εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία και ότι θα συνεχίσει να εργάζεται εποικοδομητικά με τους εταίρους της, στο πλαίσιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας του κειμένου από τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου. Οσον αφορά στα ερωτήματα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ακόλουθες πολιτικές προτεραιότητες:
Οσον αφορά στην επέκταση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού στην παροχή συνδρομής για τους σκοπούς της ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της σχετικής έρευνας και των υποχρεώσεων που ανατίθενται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από υφιστάμενη ή μελλοντική ενωσιακή νομοθεσία, αυτή θα πρέπει να εξετασθεί και προσδιορισθεί υπό το πρίσμα:
- των περιορισμών που προκύπτουν σε συνάρτηση με το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Οργανισμού,
- της υφιστάμενης διαθέσιμης τεχνογνωσίας και ανθρωπίνου δυναμικού του Οργανισμού,
- της αποφυγής επικαλύψεων με άλλα ευρωπαϊκά όργανα,
- της προστιθέμενης αξίας για το σύνολο των ναυτιλιακών διοικήσεων των κρατών - μελών της Ε.Ε. και
- των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών των κρατών - μελών της Ε.Ε. που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία.
Σημειώνεται, τέλος, ότι οι αποφάσεις του συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκή Ενωσης στο Πρωτόκολλο του 2002 της σύμβασης των Αθηνών, υιοθετήθηκαν ομοφώνως.


Διοικητική δομή

Ως προς το προτεινόμενο μοντέλο διακυβέρνησης του Οργανισμού και της διοικητικής, εν γένει, δομής του EMSA, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακόλουθα δύο σημεία:
-Αφενός στη διατήρηση του υφιστάμενου ρόλου και των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου του EMSA, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλες οι αποφάσεις πολιτικής φύσεως, οι οποίες απαιτούνται για την εφαρμογή των, ήδη, εγκεκριμένων, από τα Ευρωπαϊκά Όργανα, πολιτικών και ενωσιακής νομοθεσίας, υλοποιούνται με τον πλέον λειτουργικό τρόπο.
- Αναφορικά, δε, με την ακολουθητέα διαδικασία για την επιλογή και το διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή του EMSA, τονίστηκε ότι η σχετική λίστα των υποψηφίων, που θα υποβάλλεται ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να καταρτίζεται βάσει προτάσεων που θα υποβάλλονται από την Ευρ. Επιτροπή και τα κράτη - μέλη της Ε.Ε.


Πηγή: Ναυτεμπορική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου